The Psychic Hub

ผู้นิ่งเฉยย่อมสูญเสีย ผู้แสวงหาย่อมค้นพบ
ค้นพบ คำตอบ แห่งปัญหา
ค้นพบ คุณค่า แห่งพลังจิต
ค้นพบ สุขสำเร็จ แห่งมโนฤทธิ์
ค้นพบ ชีวิต แห่งอุดมการณ์

Spirit Wisdom Enlightenment

ขอนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนา ให้ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบำบัด และการสร้างอัจฉริยภาพ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะบุคคลได้ อีกทั้งยังให้ความรู้ภาคปฏิบัติ กิจกรรมอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ และทดลองฝึกฝน เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้นำไปใช้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใกล้ชิด และบุคคลอื่นให้มีพลัง มุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งผลให้มีสุขภาพและใจที่สมดุลปราศจากโรคและมีความสุข

คุณประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ @ THE PSYCHIC HUB

»เปิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง
»เปิดสัมผัสใหม่ในสุดยอดศาสตร์หลังนวยุค ( Mega Sciences of Universe )กว่า 18 ศาสตร์วิชชา มากกว่า 80 เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติสู่ Master &Trainer
»เข้าสู่การปฏิบัติการเชิงลึก รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน ( Intuition )โดยให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษา ( Case Study )
»นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ง่ายและรวดเร็วทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อก้าวสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ( Man of Universe )
»เปิดรหัสลับพลังจิต สร้าง “ ความเป็นเลิศในทุกด้าน“ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ( Psychic for Success & Happiness )
»คุ้มคุณค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ( Value Add ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตมหัศจรรย์ ( Life Science Miracle )
»ฝึกสอนโดย Master ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ เข้าใจง่าย ให้วิชาหลักกว่า 18 วิชา และเคล็ดลับวิชาย่อยอีกมากมาย ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณแห่งครู
»อื่นๆอีกมากมาย... ที่สัมผัสได้เฉพาะตน

Psychic Code Master

หลักสูตร " มหัศจรรย์ศาสตร์เปลี่ยนชีวิต "

ถอดรหัสศาสตร์พลังจิต
รายละเอียดคอร์ส

Psychic Code Professor

THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE

ถอดรหัสศาสตร์พลังจิตขั้นสูง
รายละเอียดคอร์ส

Psychic Hero

หลักสูตร"มหัศจรรย์พลังจิตขั้นสูงสุดแห่งเอกภพ"

โปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศ
รายละเอียดคอร์ส