คอร์ส"มหัศจรรย์พลังจิตขั้นสูงสุดแห่งเอกภพ" สถาบัน PHD (ภาคปฏิบัติการสูงส่งทาง จิตวิญญาณสู่ความเป็นเลิศ)

THE MIRACLE SPIRITUAL SHAMAN (POST PSYCHIC MASTER HEALER)

21 เคล็บลับศาสตร์วิชชาแห่งจิตวิญญาณแบบองค์รวม

1. Energy Medicine & Quantum Sciences : ศาสตร์แห่งพลังงานบำบัด และควันตัมฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่"หลังนวยุค"

2. AURA PHOTO :

- Pre Test & Post Test การถ่ายภาพออร่า ก่อน - หลัง
- Diagnosis & Detoxification การตรวจวิเคราะห์ เพื่อการปรับสมดุลพลังงาน
- AKASHIC RECORD การสัมผัสและเชื่อมต่อออร่าเพื่อเข้าสู่ " "รหัสกรรม" จากอดีต -อดีตชาติ เพื่อตัดรากลึกจากต้นเหตุที่แท้จริง

3. Subtle Energy System : เทคนิคการปรับสมดุลย์ระบบศูนย์พลังระบบสุขาวดี

4. Music & Sound Therapy : เทคนิคการใช้ดนตรีและคลื่นพลังงานขั้นสูง

5. Crystal Singing Bowl Medicine : เทคนิคการใช้คลื่นพลังครสตัลโบลว์ตามเป้าประสงค์ (Vibration Power)

6. Crystal & Gems Medicine : เทคนิคการใช้คริสตัลและ การวางหินบำบัดเพื่อเสริมสร้างพลังสุขาวดี

7. Gems Stone Crystal Programming & Care : เทคนิคการโปรแกรมหิน อัญมณี คริสตัล และ การบริบาล

8. Montra Power & Pray Therapy : เคล็ดลับแห่งพลังมนตรา คาถาและอักขระเลขยันต์ ขั้นสูง

9. Gems Elixir : Holy Water เทคนิคการทำ"น้ำประจุพลังทิพย์"

10. Preventive Element Programming : เทคนิคการโปรแกรมประจุพลังธาตุสร้างภูมิคุ้มกันกายเนื้อกายทิพย์

11. Pyramid Power : เทคนิคการใช้พลังพีรามิดและอุปกรณ์ทรงพลังอื่นๆแบบผสมผสาน

12. Psychic Surgery : เคล็ดลับ"การศัลยกรรมด้วยพลังจิต"และการเชิญเทพเข้าร่วม

13. Color & Light Therapy : เทคนิคการใช้แสงและสีบำบัด

14. Subliminal Therapy : เทคนิคการบำบัดแบบไม่รู้ตัว(ทีเผลอ)

15. Long Distance Healing : เทคนิคการบำบัดทางไกล

16. Anti-Aging & Rejuvenation : เทคนิคการย้อนวัยสู่หนุ่มสาว (สวยหล่อหน้าอ่อนย้อนวัย) อายุรวัฒน์ กายแข็งแรงจิตเปี่ยมพลังอย่างมีคุณค่า

17. ESP ( Extra Sensation Perception ) : เคล็ดลับการเปิดตาที่ 3 ญาณทิพย์ การหยั่งรู้ สัมผัสพิเศษภายใน

18. 108 HiTech Meditation : เคล็ดลับวิชากสินสมาธิไฮเทค108 สร้าง"การหยั่งรู้สู่ความหลุดพ้น " (Intuition- Enlightenment)

19. Universal Wisdom Induction (Meta Brain Wave 

- Spiritual Technic ) รหัสลับแห่งเอกภพ ภูมิปัญญาสากล เคล็ดลับการปรับเปลี่ยนระดับคลื่นพลังทางจิตสมอง - จิตวิญญาณ

20. Re-Birth : เทคนิคการสร้างกระบวนการแห่งการเกิดใหม่

21. Super Natural Power : Inner Advisor Protection เทคนิคกระบวนการเชื่อมต่อพลังเหนือธรรมชาติ-เอกภพ

หลักสูตร THE MIRACLE SPIRITUAL SHAMAN ( POST PSYCHIC MASTER HEALER ) เป็นหลักสูตรขั้นสูงสุดเพื่อการต่อยอดผู้รู้ ครูอาจารย์ นักพลังจิตบำบัดขั้นสูงสุดเฉพาะทาง ด้านพลังงาน บำบัด ( Energy Medicine) ควันตัมบำบัด ( Quantum Healing) พลัง จิตบำบัด ( Psychic Healing ) ในระดับลึกตั้งแต่ Cell DNA ถึงกาย จิต จิต วิญญาณ โดยบูรณาการร่วมกับศาสตร์วิชชาอื่นๆ แบบองค์รวม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอันสูงสุดดุจดั่ง "มหัศจรรย์ชามังทางจิตวิญญาณ" อย่างแท้จริง ( To Be Your Own Psychic SHAMAN )

ฝึกสอนโดย อาจารย์ดร.ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร นักจิตวิญญาณสู่ความเป็นเลิศ ( DR.BIRTH SHAMAN ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศาสตร์พลังจิต วิทยาศาสตร์พลังงาน จิตวิญญาณ ฯ

 • จบปริญญาเอก ในงานวิจัยเรื่อง... "การใช้พลังจิตเพื่อธำรงค์สุขภาพและรักษาโรคฯ"ม.เซนต์จอนห์
 • จบด้านการแพทย์ทางเลือกจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ INDIA
 • ปริญญาโท NIDA
 • จบหลักสูตรการสะกดจิตบำบัดขั้นสูง และการสะกดจิตระลึกชาติ จากสถาบันการสะกดจิตแคลิฟอร์เนีย USA
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังจิต การพัฒนาจิตวิญญาณ สู่ความเป็นเลิศ และศาสตร์การแพทย์แผนพลังงาน
 • เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตคณะแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เป็นอาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต PHD (PSYCHIC SCHOOL)
 • เป็นนักสร้างโปรแกรมจิตใต้สำนึก สร้างที่ปรึกษาภายใน สร้างพลังอย่างไร้ขีดจำกัด
  (UNLIMITED POWER INNER ADVISOR PROGRAM )
 • เป็นครูสมาธิวิปัสสนา เคล็ดลับวิชากสิณ
 • เป็น"อาจารย์นอกดง"(แห่งศาสตร์วิชาในดง ) รุ่น"ฌาณบารมี"
 • เป็นอาจารย์ วิทยากร ผู้ฝึกสอนและสร้างโปรแกรมความเป็นเลิศ ทางจิตวิญญาณ ฯ

THE MIRACLE SPIRITUAL SHAMAN คอร์ส 1,500 USD

*ระยะเวลาการเรียน/ฝึกปฏิบัติ/โปรแกรมฯ รวม 8 ครั้ง เลือกเรียนในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (หรือจัดกลุ่มมาเรียนในวันธรรมดา)
- เวลา 9.00 - 16.00 น.
- สอนและฝึกภาคปฏิบัติทีละคน
* ภาคการเรียนรู้, ฝึกฝน, ทดลอง ( Learning by Doing )
* ภาคปฏิบัติ(Case Study)ใช้ตนเองเป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นประจักษ์ได้จากตนเอง

ลงทะเบียนเรียนวันนี้
รับของแถมมูลค่ากว่า 20,000 บาท...ฟรี

1. Personal Case Programming โปรแกรมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักพลังจิตผู้สูงส่ง 2 ครั้ง
2. อุปกรณ์การฝึก เช่น Pendulum, Crystal
3. การถ่ายภาพออร่า 2 ครั้ง Pre - Post Aura Test
4. เอกสาร Hand Out
5. CD ดนตรีบำบัด/สะกดจิต , Sound & Music Meditation
6. Generator หรือ ขนนกทรงพลัง หรือ แผ่นกัวซา
7. อาหารกลางวัน ของว่าง Coffee Break
* ได้รับประกาศนียบัตรเคลือบทองงดงาม เมื่อสอบผ่านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน)

เมื่อจบแล้ว ท่านสามารถนำมาใส่ต่อ ท้ายชื่อได้ ด้วยตัวย่อคือ C.QEM.

* จำกัดจำนวนเพียง 4-6 คน ต่อชั้นเรียนเท่านั้น(ฝึกสอนเข้มข้น)
* สามารถเข้าเรียนทบทวนในรุ่นต่อไปได้อีก 6 ครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย )

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาอุปกรณ์การฝึก ของแจกแถม หรือตารางเวลาเรียน ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน

...โอนเงินลงทะเบียนได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ 206 2518 279
ดร.ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
สถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต ( PHD PSYCHIC SCHOOL )
Line id & Tel.087 919 0999

มหัศจรรย์ศาสตร์ สร้าง มหัศจรรย์ชีวิตจิตวิญญาณ
PHD SPIRITUAL SCIENCE
@ PHD ONLY
PHD คัมภีร์แห่งจิตวิญญาณ

ลงทะเบียนจองหลักสูตร